background
logotype
image1 image2 image3 image4

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (2)

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

Helyi rendeletek egységes szerkezetben:
http://www.bajna.hu/index.php/onkorm/rendeletek

Szervezeti és Működési Szabályzat

Információátadási szabályzat:

http://www.bajna.hu/index.php/onkorm/docs

 

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

1. ADÓIGAZGATÁS
- Adóhatósági igazolás kiállítása
- Kommunális adó
- Gépjárműadó
- Helyi iparűzési adó
- Méltányossági ügyek
- Talajterhelési díj
- Végrehajtási eljárás

2. SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
- Köztemetés
- Rendkívüli települési támogatás
- Települési támogatás temetés költségeire
- Települési támogatás lakhatás költségeire
- Települési támogatás létfenntartást veszélyeztető élethelyzetre
- Települési támogatás gyógyszer költségeinek támogatására
- települési támogatás gyermek születésének támogatására
- Szociális étkeztetés
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

3. TOVÁBBI ÜGYFAJTÁK
- Anyakönyv
- Birtokvédelem
- Hagyatéki ügyek
- Ipar és Kereskedelmi Igazgatás
- Vagyongazdálkodás
- Település üzemeltetés
Közterületet érintő ügyek

 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL:
https://ohp.asp.lgov.hu/

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:
http://www.bajna.hu/index.php/onkorm/docs

BANKSZÁMLASZÁMOK:
http://www.bajna.hu/dokumentumok/szamlaszamok.pdf

 

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 Nyilvános adatok elérhetők a www.bajna.hu honlapon:
-Telephelyekről vezetett nyilvántartás adatai.
- Kereskedelmi üzletekről vezetett nyilvántartás adatai.
-Szálláshelyszolgáltatás nyilvántartása
-NJT rendeletek és jegyzőkönyvek nyilvántartása:
http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

Zárt rendszerben kezelt adatok: (az érintett személy és törvényes képviselője jogosult az adatainak megismerésére)
- Szociális ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás.
- Gyermekvédelmi ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás.
- A gyermek halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása ügyében vezetett nyilvántartás.
-ONKADO, ASP ADÓ nyilvántartó rendszer adatai:(az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása)

 

 

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények:
www.bajna.hu
Bajnai Képújság:
http://www.bajna.hu/index.php/bajnai-kepujsag
A bajnai helyrajzi számú föld ingatlanok adásvételével, haszonbérbeadásával kapcsolatos hírdetmények a:
http://www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu/
honlapon kerülnek közzétételre, ahol a különböző szűrési beállítások teszik lehetővé az adatbázisban történő keresést.

 

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Bajna Község  Önkormányzata által kezelt közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtása a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez  szóban, írásban vagy elektronikus úton történhet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-31 §-a alapján: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

Nyomtatvány közérdekű adatigényléshez: http://www.bajna.hu/dokumentumok/kozerdeku_adat_igenyles.pdf

 

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA