TOP-2.1.3-16-KO1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Bajna település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, a beruházás 3 helyszínre különül el:

„A” helyszín: Szabadság és Fácánkert utca

1. A Szabadság utca két oldalán található csapadékvíz elvezető árok burkolatának részleges helyreállítása az összegyűjtött vizek gondtalan elvezetésének érdekében.

2. Meglévő áteresz átépítése, a megfelelő esésviszonyok figyelembevételével.

3.Földmedrű árok burkolása a Fácánkert utcai szakaszon. A nyomvonalon található, rosszabb állapotú átereszek felújítása. 4. Földmedrű árok kaszálása, kotrása és profilrendezése.

„B” helyszín: Határ utca

1. Meglévő földmedrű árok kotrása, helyreállítása.

2. Bekötő földút alatti áteresz kialakítása

3. Új, földmedrű csapadékvíz elvezető árok kialakítása 913 m hosszon.

„C” helyszín: Jókai utca

1. A Jókai utca keleti oldalán meglévő burkolt csapadékvíz elvezető árok betonba rakott terméskő burkolatának helyreállítása.

2. Rossz állapotú, erodált szakasz betonba rakott terméskő burkolatának helyreállítása/kialakítása.

3. A buszmegálló utáni nyomvonalon a földmedrű árok kaszálása, részleges helyreállítása.

A specifikus mellékletben meghatározott kritériumok teljesülése

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz

1.1. Fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza.1868 m

1.2. A projekt olyan községi jogállású településen tervezett, ahol az önkormányzat 3 éven belül (2014.01.01 óta) nem részesült belterületi csapadékvíz elvezetést célzó uniós vagy hazai támogatásban. A 7. számú mellékletben lévő nyilatkozat szerint Bajna község és nem részesült támogatásban.

2. Hozzájárulás a megye gazdaságának diverzifikálásához

2.1. A fejlesztés hozzájárul a gazdasági területek vízelvezetési problémáinak megoldásához, a vizek kártételeinek csökkentéséhez is. A 8. mellékletben lévő jegyzői nyilatkozat szerint gazdasági terület-felhasználási egységbe sorolt területet a projekt nem érint.

3. Hozzájárulás a munkához jutás feltételeinek javításához

3.1. Támogatást igénylő vállalja hátrányos helyzetű vagy inaktív személy bevonását, a kivitelezési munkákba. A 9. számú mellékletben lévő nyilatkozat szerint projektgazda nyilatkozatban vállalja, hogy a vízrendezési munkák kivitelezésére irányuló beszerzés ajánlattételi felhívásában bírálati szempontként szerepelteti a hátrányos helyzetű munkavállaló vagy inaktív személy foglalkoztatását, továbbá vállalja 6 fő fenntartási munkákba való bevonását.

4. Hozzájárulás a területi és társadalmi kohézió erősítéséhez

4.1 A projekt vízkár eseményekkel sújtott településen/településrészben valósul meg, ezzel megelőzve a további káresemények bekövetkezését A fejlesztéssel érintett területen több káresemény történt, ezek azonban nem kerültek dokumentálásra.

4.2. A projekt vízkárral veszélyeztetett településen valósul meg és hozzájárul a veszélyeztetettség csökkentéséhez. A 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendeletben Bajna B (közepesen veszélyeztetett) településként került felsorolásra.

5. Hozzájárulás az épített és természeti környezet, táj meglévő értékeinek, erőforrásainak megőrzéshez, fenntartható hasznosításához és hatékony működtetéshez

5.1. A projekt a vizek helyben tartása érdekében (beitatás) kizárólag földmedrű árkok fejlesztését, rekonstrukcióját tartalmazza. A projektben fejlesztendő árok csak részben földmedrűek (309 m).

 

Képek a meglévő állapotról >>>


 

Go to top